การประเมินความเสียหายหลังน้ำท่วม

การประเมินความเสียหายหลังน้ำท่วม

จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้รับมอบหมายจากบริษัทประกันภัย Global Claims Loss Adjuster ให้ทำการประเมินการปนเปื้อนที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชาเขียวที่ประกอบด้วยสายการผลิตปลอดเชื้อที่ทันสมัย ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำเป็นระยะเวลา 2 เดือนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายจากบริษัทประกันภัยต้องการให้มีการประเมินเกี่ยวกับสถานะการปนเปื้อนของเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิตที่ถูกน้ำท่วมและโครงสร้างอาคารของโรงงาน เพื่อสนับสนุนการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยจากเจ้าของโรงงาน

ขอบเขตการทำงานประกอบด้วย การเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดบริเวณสายการผลิตปลอดเชื้อ เพื่อค้นหาสิ่งบ่งชี้ และโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อรา ยีสต์ แบคทีเรีย และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ตัวอย่างบริเวณพื้นผิวจะถูกเก็บและส่งไปตรวจสอบทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่สถาบัน American Industrial Hygiene Association (AIHA) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ทำการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาดังกล่าว รวมไปถึงสิ่งปนเปื้อนประเภทเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรีย เช่นเดียวกับ fecal coliforms และ E-coli

นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารโดยใช้ปั๊มดูดอากาศประสิทธิภาพสูงและเครื่องมือเก็บตัวอย่างละอองชีวภาพเพื่อระบุจำนวนและประเภทของสปอร์ในพื้นที่สายการผลิตปลอดเชื้อ ขั้นตอนเฉพาะทางนี้ถูกใช้เพื่อแสดงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และเพื่อตรวจสอบว่าโรงงานนั้นปลอดภัยสำหรับการกลับมาใช้งานใหม่หรือไม่

ทั้งนี้ มีการเก็บตัวอย่างน้ำท่วมที่หลงเหลือภายในเครื่องบรรจุขวดส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO เพื่อการวิเคราะห์หาสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ และสารชีวภาพขนาดเล็ก  จากนั้นจึงมีการจัดทำรายงานสรุปให้กับลูกค้าพร้อมทั้งอธิบายผลการประเมินและคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานต่อไปในอนาคต