การปฏิบัติตามด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และสังคม

การปฏิบัติตามด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และสังคม

โรงงานปูนซีเมนต์ มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายโดยผู้กู้ยืมเงินในนามของบริษัท เงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ให้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E&S) รวมถึงการสอบการปฏิบัติตามด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน (ปีละ 2 ครั้ง) ให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ระดับ Category A ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเมียนมาร์ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อประเมินความสอดคล้องในการดำเนินงานของผู้กู้ยืมเงินกับข้อกำหนดเฉพาะของโครงการด้านการปฏิบัติตามหลัก ของสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESAP) และเพื่อประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ IFC รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของธนาคารโลกและมาตรฐานความปลอดภัยที่โครงการกำหนดขึ้น

โครงการนี้ประกอบไปด้วยโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ เหมืองหินปูน และเหมือนหินโคลน โดยโครงการนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในเขตชนบท ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ถูกจัดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต ในหมวดหมู่ “ถูกคุกคาม” และได้รับการยืนยันว่าภายในขอบเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ (AOI) มีสิ่งมีชีวิตในหมวดหมู่นี้อาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน

นอกเหนือไปจากเอกสาร ESIA และ ESMP ที่จัดทำขึ้นสำหรับโครงการแล้ว แผนย่อยด้าน E&S อื่นๆ ก็ได้รับการพัฒนาเพื่อโครงการนี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (รวมถึง แผนจัดการชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ) แผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (รวมถึงขั้นตอนการร้องทุกข์) แผนการจัดการผู้รับเหมา ขั้นตอนการคัดกรองผู้จัดจำหน่าย กลไกการร้องทุกข์ของคนงาน แผนที่พักของคนงาน และโครงการสุขภาพชุมชน

ในส่วนของการตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เราได้ดำเนินการตรวจสอบการ ปฏิบัติตามด้าน OHS ที่โรงงาน โดยใช้รายการของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ OHS ที่เราพัฒนาขึ้นสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ และเรายังให้การสนับสนุนด้านเทคนิคด้านอื่นๆให้แก่ผู้กู้ยืมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด ความสามารถ การทบทวนทางเทคนิค และการฝึกอบรมนอกสถานที่

รายงานของเราประกอบไปด้วยตารางการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วย ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้ในคราวต่อไป