การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทการจัดการหลักทรัพย์ระดับสากล

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายงานจากบริษัทจัดการกองทุนระดับสากล ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในการทบทวน ตรวจสอบเอกสาร และบริการให้คำปรึกษาในส่วนของการลงทุนกับโครงการเพาะปลูกขนาดใหญ่ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา

เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในโครงการ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อขายของ ลูกค้า และกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ลูกค้าจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นองค์กรอิสระ ที่สามารถตรวจสอบรายงานการพัฒนาโครงการในด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้มีคุณภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักอีเควเตอร์ (Equator Principles) มาตรฐาน การดำเนินการของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation; IFC) คู่มือ การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการดำเนินการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ของ บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ  (IFC Environmental Health and Safety Guidelines for Plantation Crop Production)

นอกจากนี้ทางเรายังได้จัดทำรายการตรวจสอบอย่างรายละเอียดในด้านข้อกำหนดกฎหมาย        ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับโครงการเพาะปลูกขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชา และทำการ ประเมินว่าการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้เสนอโครงการนั้นมีการเสนอการจัดการได้อย่าง     เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศกัมพูชาหรือไม่

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ทาง บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล พบช่องโหว่ของการพัฒนาโครงการ ESIA ในการระบุ รายละเอียดหรือการจัดการผลกระทบบางประการอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ความ มั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำ มลพิษ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพังทลายของดิน สุขภาพของผู้คน และสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในท้องที่

บริษัท เอสแแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ทำการประเมินว่าโครงการนี้อยู่ใน ทฤษฎีอีเควเตอร์ หมวดหมู่ โครงการ A และ ได้แนะนำให้ผู้เสนอโครงการจัดทำการศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น โดยควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนการที่จะ ตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้