การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเทศไทย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย  การตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับหมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ของลูกค้า โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับทางสำนักใหญ่

จุดประสงค์หลักของการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยนั้นมีขึ้นเพื่อ                  ก) ตรวจสอบการดำเนินงานและกิจกรรมของสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของประเทศไทยและตามข้อกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานอันดีของทางลูกค้า และ ข) เพื่อแนะนำและเสนอแนวทางแก้ไขหากพบว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและรวมไปถึงการประเมินค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการแก้ไขและการประเมินความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องอีกด้วย

โดยในขั้นตอนแรกของการดำเนินการประเมินนั้น เอสแอลพีได้จัดส่งแบบสอบถามคัดกรองขั้นต้น (Applicability Screening Questionnaire, ASQ) ให้กับทางสถานประกอบกิจการ และเมื่อได้รับแบบ ASQ กลับมาแล้วนั้น เอสแอลพี ได้ดำเนินการประเมินและจัดเตรียมรายการเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Information Request List, IRL) และจัดส่งให้กับทางสถานประกอบกิจการเพื่อให้ทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดเตรียมเอกสารตามรายการไว้ล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบบริเวณหน้างานได้

การเข้าตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการใช้ระยะเวลาในการประเมินสองวัน ซึ่งขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย การกล่าวเปิดประชุมและแนะนำตัว, การเดินตรวจสถานประกอบกิจการ, การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องหลักและการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด

โดยจากข้อค้นพบระหว่างการเดินตรวจ, การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสาร หากมีพื้นที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคารที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูง การเดินตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมก็จะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมอีกด้วย

โดยการตรวจสอบสถานประกอบกิจการนั้นสิ้นสุดลงด้วยการประชุมสรุปผลการตรวจสอบให้กับทางฝ่ายจัดการของสถานประกอบกิจการ และได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยละเอียดซึ่งรวมไปถึงแผนแก้ไขปรับปรุง (Corrective Action Plan, CAP) ที่จะถูกจัดเตรียมให้กับทางสำนักงานใหญ่ของทางลูกค้าอีกด้วย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้ดำเนินการตรวจสอบด้านความครบถ้วนทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยมากมายกว่าร้อยโครงการไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้