การตรวจประเมินความสอดคล้องและจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ลำปาง ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจประเมินและจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สำหรับการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในเอเชียที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ชนิด  Ultra-supercritical โดยโรงไฟฟ้าหน่วยใหม่นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่โรงไฟฟ้าหมายเลข 4-7 และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 600 เมกะวัตต์

โครงการนี้มีการว่าจ้างคนงานจำนวนมากกว่า 3,000 คน และคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาอย่างต่ำ 4 ปี ในการดำเนินการก่อสร้าง

ผู้ตรวจประเมินของเอสแอลพีได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง และเพื่อให้การจัดเตรียมแบบสอบถามมีความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ

ทะเบียนกฎหมายฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการนี้ประกอบไปด้วยการสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอ้างอิง และแหล่งที่มาของข้อมูล