การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

สถานที่บริการและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประเทศสิงคโปร์

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากบริษัทรายใหญ่ระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ ให้ตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ณ สถานประกอบกิจการทั้งหมด 5 แห่ง ในประเทศ สิงคโปร์ ลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำด้านอากาศยาน และยุทโธปกรณ์การรบ ซึ่งประกอบกิจการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบระบบสำหรับอากาศยานพาณิชย์ และ อากาศยานทางทหาร

จุดประสงค์หลักของการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย EHS นั้น เพื่อเป็นการ ประเมินว่าสถานประกอบกิจการ มีการดำเนินการตามข้อกำหนดกฏหมายด้าน EHS ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการหรือไม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าใบอนุญาตต่างๆ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยขอบเขตการทำงานจะประกอบด้วย การสัมภาษณ์พนักงานอาวุโสด้าน EHS การสำรวจพื้นที่ และการตรวจสอบรายงานบันทึกผลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ ณ สถานประกอบกิจการ ทาง SLP จะทำการตรวจสอบฐานข้อมูล ภายในด้าน EHS อีกครั้ง เพื่อทำการเปรียบเทียบและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสำรวจ นอกจากนี้ทาง SLP ยังทำการปรับปรุงข้อมูลทางกฎหมายให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสม รวมไปถึง ให้คำแนะนำในหัวข้อที่จำเพาะ และข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ให้กับผู้จัดการโรงงานในการปิดการประชุมอีกด้วย

จัดทำรายงานการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย EHS อย่างละเอียดสำหรับพื้นที่ ที่ถูกระบุว่ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยระบุต้นเหตุของปัญหา และให้คำแนะนำในการแก้ไข พร้อมทั้ง ประเมินงบประมาณ ระยะเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งรายงาน ให้กับคณะผู้จัดการโรงงาน รวมถึงสำนักงานใหญ่ในประเทศอเมริกา