การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

โรงงานผลิตล้อรถยนต์ ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากบริษัทผู้ผลิต ล้อรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ให้ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ยโดยการตรวจสอบครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมประจำปี

จุดประสงค์หลักของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ความปลอดภัย คือ การระบุว่าการดำเนินงานหรือกิจกรรมของโรงงานนั้นสอดคล้องกับกฏหมายด้าน         สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆของประเทศไทยหรือไม่ รวมถึงการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงาน เช่น งบประมาณค่าใช้จ่าย เวลา และ ความรับผิดชอบต่างๆ

ในขั้นแรกของการดำเนินการประเมินนั้น เอสแอลพี ได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้จัดการโรงงาน ก่อนการเข้าตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงรายชื่อของเอกสารข้อมูลและการบันทึกต่างๆ ที่จะต้องมีการตรวจสอบ ในระหว่างการประเมิน ช่วงเวลาสามวันของการประเมินทางเอสแอลพีได้รับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัยจากทางโรงงาน รวมถึงการเปิดประชุมและการแนะนำต่างๆ โดยทางลูกค้าได้มีการแนะนำ สถานที่โดยรวม การดำเนินงาน รวมถึงปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการดำเนินงาน ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นมีการเดินสำรวจดูสถานที่บริเวณ โรงงาน และระบุพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเพื่อสรุปผลนั้นมาจากการสำรวจพื้นที่ในโรงงานและบริเวณโดยรอบรวมถึง ข้อมูลจากการพูดคุยสัมภาษณ์กับทางพนังงาน และตัวแทนของทีมผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบเอกสาร บันทึกการดำเนินงาน และข้อมูลการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมว่า ทางโรงงานปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้องหรือไม่

การประเมินสิ้นสุดลงด้วยการสรุปผลการสำรวจที่ได้มา และการปิดประชุมร่วมกับทางผู้บริหาร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานเพื่อเสนอแก่ทางสำนักงานใหญ่ของโรงงานอีกด้วย