SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် EHS အား ဥပဒေရေးရာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း နှင့် လေးစားလိုက်နာမှုစီစစ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် EHS အား ဥပဒေရေးရာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း နှင့် လေးစားလိုက်နာမှုစီစစ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။

မကြာမီ ပြဌာန်းထားတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဥပဒေအသစ်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှာ ၁၀ နှစ်ကျေ်ာကြာအာဆီယံ တရားစီရင်မှု အတွေ့အကြုံ များစွာရှိပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများကိုယ်စား လုပ်ငန်းနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့် EHS LR ဥပဒေရေးရာ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းအပါအဝင် ‘ပတ်ဝန်းကျင် ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံေ ရး (EHS)’ ဥပဒေရေးရာ လေးစားလိုက်နာမှု စီစစ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေး လျ က်ရှိပါသည်။  SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၏ ကျွမ်းကျင်သူများသည် EHS စွမ်းဆောင်ချက် နှင့် ဆက်စပ်သော လက်ရှိ နှင့် နောင်ထွက်ရှိမည့့် ပြဌာန်းချက်လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသော ရုံးတွင်းသတင်း အချက်အလက်စု စည်းထားရှိမှုစနစ်အား ယမန်နှစ်မှ စတင်၍ ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအ ပ်နှံသူများအား ၄င်းတို့၏ သီးခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့် EHSLR အားတာ ဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

ဥပဒေရေးရာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?

အရိုးရှင်းဆုံးဆိုရသော် EHS ဥပဒေရေးရာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ လက်ရှိလည်ပတ် နေသော သို့မဟုတ် နောင်တွင်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားသောလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ-ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း) တွင် ထည့်သွင်းဖော်ဆော င်ရသော EHS နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ နည်းဥပဒေများ အမိန့်ေ ကြာ်ငြာစာများနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့် စာရင်းအချက်အလက်များ (bespoke inventory)ကိုဆိုလို သည်။ EHS LR ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး(Technical Safety) ကဲဲသို့သော အဓိက ကဏ္ဍ များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုမှတဆင့်စက်ယန္တရားအကာအကွယ် (Machine Guarding) ကဲ့သို့ေ သာ ကဏ္ဍခွဲများဖြင့် ထပ်မံပိုင်းခြားထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဓိက ကဏ္ဍများမှာ အောက် အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
ယေဘုယျ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာယေဘုယျ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
ဘေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများအလုပ်ခွင်အခြေအနေများ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအလုပ်ခွင် ကျန်းမာေ့ရး နှင့် လုံခြုံရေး
ရေဆိုးရေညစ်နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး
မြေဆီလွှာ နှင့် မြေအောက်ရေဘေးအန္တရာယ်ရှိဒြပ်ပေါင်းများ
လေထုနှင့်ဆူညံသံအရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု
စွမ်းအင်

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့် EHS ဥပဒေရေးရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် အစီအစဉ်အဆင့်များအလိုက် ပြင်ဆင်ရ သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်တွင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းေ ဆာင်တာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းပုံစံများအား ဒုတိယအဆင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုမတိုင်မီ ပြင်ဆင် ဖြန့်ဝေပေးပါမည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ နယ်မြေရင်းနှီးမှုခရီးစဉ်အား ေ ဆာင်ရွက်စေရန်အလို့ငှာ EHS အထူးအကဲဖြတ်ကျွမ်းကျင်သူအား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသို့စေလွှတ် လုပ်ကိုင်စေပါသည်။ ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပင်မ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တိ်ု့၏ အထူးကျွမ်းကျင်သူများကို လူကြီးမင်း တို့၏ လုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှုကိုသာမက ဆက်စပ် လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ အသေးစိတ် နားလ ည်တတ်ကျွမ်းစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ လုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် အံဝင်ဂွင်ကျ မှတ်ပုံ တင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေခံအချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုခရီးစဉ်အတွင်း ကျွနု်ပ်တို့၏ အကဲဖြတ်များမှ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၏ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်စီးဆင်းမှု အခြေအနေအပြင် ဓာတုပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံများ၊ ရေဆိုးရေညစ်သန့်စင်စက်ရုံ များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံများ ကဲ့သို့သော အထူးသတ်မှတ်နေရာများအား ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ်အတိုင်း လိုက်နာမှတ်သားပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ တတိယအဆင့်၌ ကျွနု်ပ်တို့၏ EHS အထူးကျွမ်းကျင်သူများမှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းအတွက် EHS LR ဥပဒေရေးရာ တရားဝင် မှတ်ပုံ တင်ခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ပေးပါမည်။ EHS LR ကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အဓိကကဏ္ဍ နှင့် ကဏ္ဍခွဲအပြင် ဥပဒေရေးရာအကိုးအကား၊ ယင်းအကိုး အကားတခုစီ နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော လိုအပ်ချက်များအား အချက်ကျကျ ဖော်ပြထားသည့် သက် ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်မှတ်စုများ၊ တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်နည်းဥပဒေများ အပြည့် အစုံပါဝင်သော နောက်ဆက်တွဲ စသည်တို့အား စာရင်းဇယားပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းဖော်ပြထားပါသည်။
ယေဘုယျနမူနာပုံစံ တခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကောက်နုတ်ချက် (အင်္ဂလိပ် ( သို့) မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ)

ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကောက်နုတ်ချက် (အင်္ဂလိပ် ( သို့) မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ)

စီးပွားရေးပဲ့ကိုင်ရှင်များ

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် အသစ်သစ်သော ‘လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင် ရာ ဥပဒေအပြည့်အစုံအား မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍမျိုးစုံတွင် အကောင်အထည် ဖော်အသုံးချနိုင်ရန် အနှေးနဲ့အမြန် ပြဋ္ဌာန်းဖွယ်ရာရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းဥပဒေအသစ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် အချိန်ကန့်သတ်မှု ရှိလာနိုင်သည့်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ေ ဆာင်ရွက်ချက်များအတွက် အရေးယူခြင်းခံရဖွယ် အခြေအနေရှိလာနိုင်ပေသည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု နှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်း ရှု့ထောင့်မှ ကြည့်သော် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး (EHS) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက် မှုရှိခြင်းသည် EHS၏ စွမ်းဆောင်ရည်အား အကဲဖြတ်ခြင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် တိုးတက်စေခြင်း စသ ည်တို့ နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော စွန့်စားမှု နှင့် တာဝန်ယူမှု စီမံခန့်ခွဲ့မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအေ ရးပါသော အစိတ်အပိုင်းတခုပင် ဖြစ်ပါသည်။

  SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ EHS ဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူများမှ EHS လေးစားလိုက်နာမှု အကဲဖြတ်စစ်ဆေး ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ EHS ဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူများမှ EHS လေးစားလိုက်နာမှု အကဲဖြတ်စစ်ဆေး ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။

တသီးပုဂ္ဂလ EHS စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှုအား စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း

ကျွနု်ပ်တို့၏ EHS အထူးကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့မှ EHS ဥပဒေရေးရာ လေးစားလိုက်နာမှု စီစစ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုအား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ EHS နှင့်သက်ဆိုင်ေ သာ စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်မှု စာရင်းအား ကွင်းဆင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်း မတိုင်မီ ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားရှိရပါမည်။ ထိုမှသာ အဆိုပါ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ်အတွင်း ESH လုပ်ငန်းဆောင်တာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအား ပြင်ဆင်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ အကဲဖြတ်အထူးကျွမ်းကျင်သူများသည် လုပ်ငန်းတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှု ကဲဖြတ်ခြင်းအား စီစစ်ခြင်းလက်အောက်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော ခရီးစဉ်တခုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ချပြဖွင့်လှစ်ဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် တင်ပြချက်များ ပါဝင်ပါမည်။ ယင်းနော က်တွင်မူ SLP ၏ အကဲဖြတ်သူများမှ အဆိုပါလုပ်ငန်းရပ်၏ အနေအထား ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိစေခြင်း နှင့် အသေးစိတ်ထပ်မံ၍ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သော နယ်မြေများကို သတ်မှတ်စေနိုင်ရန် ကနဦးလုပ်ငန်း လေ့လာရေးခရီးစဉ်ပါရှိပါမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ပတ်ဝန်းကျင် ကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု စာရွက်စာတမ်း များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့်ထပ်မံ၍ သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသော နယ်မြေများ နှင့် လုပ်ဆောင် ချက်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်း တို့ကိုလို အပ်ပါက လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ အကျဉ်းချုပ် လုပ်ငန်းဆောင်တာစီမံခန့်ခွဲမှု အား အကဲဖြတ်အပြီးသတ်ခြင်း နင့် နိဂုံးချုပ်တင်ပြ ခြင်းများဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း နေရာတွင်ပင်တ ထိုင်တည်းတင်ပြပါသည်။

လုပ်ငန်းနေရာတွင်း ကွင်းဆင်း အကဲဖြတ်မှု ပြီးစီးသွားပြီးနောက်တွင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ EHS နှင့်ပတ်သက်သော တွေ့ရှိချက်များအား အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ စာရင်း ဇယားပုံစံဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တင်ပြသွားပါမည်။ တွေ့ရှိချက်များအားနိဂုံးချုပ်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ချက် လုပ်ရပ်များအပေါ်တွင် အလေးပေးစဉ်းစားပြီး တွေ့ရှိချက်တခုစီကို အန္တရာယ်အကဲဖြတ်နည်းစနစ်များအား အခြေခံ၍အမျိုးအစားခွဲခြားပါမည်။ ယင် းနောက်တွင်မူ အကြောင်းတရားအရင်းအမြစ်များကို သတ်မှတ်ပြီးမှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်ချက် များအား လမ်းညွှန်အကြံပြုပေးပါမည်။ အထက်ပါ အစီရင်ခံစာတွင် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ခြင်း နှင့် ဖော်ဆောင်နေသော လုပ်ဆောင်ချက်လုပ်ရက်များ တာဝန်ခံမှုအတွက် အချိန်ဇယား တခု ပါဝင်ပါမည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၏ အတွေ့အကြုံများ

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်လုံးတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေ သွး မြင့် မားရေးဆိုင်ရာလု ပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ဘေးအန္တ ရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအာဆီယံ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှ တ်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း များ၊ ဓာတုပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်စည် လုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထု တ်လုပ်ငန်း နှင့် ဆေးဝါးလုပ်ငန်း များစသဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ကွဲပြားခြားနားသော လုပ်ငန်းအပ်နှံ သူ များအတွက် အရည်အသွေးမြင့် EHS လိုက်နာမှုအကဲဖြတ်ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ General Electric , Mistubishi, Novartis, Johnson Controls, Mars Inc and Reckitt Benckiser အစရှိသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီများအတွက် EHS လိုက်နာမှုစီစ စ်အကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် EHS ဥပဒေရေးရာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက် ပေးခှဲ့ပြီး အဆိုပါအလုပ်အပ်နှံသူများမှ ထောက်ခံရေးသားချက်များအား တောင်းဆိုချက်အပေါ်မူ တည်၍ ပေးအပ်နိုင်ပါသည် ။

လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အခမဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် info@slpenvironmental.com ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။