การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA)

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA)

สำรวจน้ำมันและก๊าซ นอกชายฝั่งทะเล ประเทศเมียนมาร์

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจพื้นที่ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ซึ่งจะเกิดขึ้นนอกชายฝั่งของเมืองเมาะตะมะ และ ตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์

จุดประสงค์หลักคือการศึกษาความเป็นไปได้ของผลกระทบจากโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคมทั้งด้านบวกและด้านลบให้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องในขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ เพื่อให้มีการเตรียมมาตรการลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการสนับสนุนผลกระทบด้านบวก ให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินการศึกษา ESIA เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า มาตรการด้านอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับนานาชาติ รวมถึงกฎหมายของสหภาพพม่า ซึ่งประกอบด้วย:

 • International Finance Corporation (IFC) 2012 Performance Standards;
 • International Finance Corporation (IFC) 2007 EHS Guidelines for Offshore Oil and Gas Development;
 • Myanmar; Environmental Impact Assessment Procedure; and
 • Myanmar Investment Commission Notification 50/2014

เอสแอลพีร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกทำการศึกษา ESIA ซึ่งทางเรามีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการศึกษาข้อมูลระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย:

 • ขอบเขตการศึกษาด้านกฎหมาย
 • การศึกษาขอบเขตทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • พื้นที่สงวนและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การรวบรวมสถานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการระบุผู้ถือผลประโยชน์
 • การจัดการของเสีย และ
 • ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ