การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

รวบรวมข้อมูลการครอบครองพื้นที่ ประเทศศรีลังกา

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนมอล (ประเทศศรีลังกา) ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และการศึกษาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงภัยชายฝั่งทะเลเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ชายหาดในตอนใต้ของประเทศ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการซื้อที่ดิน และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของธุกรรมการซื้อขาย ลูกค้าจึงต้องการให้บริษัททำการศึกษาประเมินความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาด้านสาธารณูปโภค และปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมนั้นจะดำเนินการภายใต้กระบวนการตามาตรฐาน ISO 140015 on the execution of Environmental Assessments of Sites and Organizations (EASO) ซึ่งเผยแพร่โดย International Standards Organization (ISO)

การประเมินประกอบด้วย การตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อม การพูดคุยกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นและภูมิภาค การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ขอบเขตของพื้นที่ การศึกษาด้านธรณีวิทยา              อุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา นิเวศวิทยา กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชายฝั่งของประเทศ    ศรีลังกาในปัจจุบัน กฎหมายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงศึกษาด้านสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ศึกษาในขณะนั้นด้วย

ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาถูกนำมาใช้ในการประเมินความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา อีกทั้งยังนำมาประเมินศักยภาพทางสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมในอนาคต นอกจากนี้รายงานยังเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและระยะเวลาร่นถอยของชายฝั่ง รวมถึงคำแนะนำในการวางแผนการจัดการชายฝั่งและเสนอแนะทางเลือกของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเสนอแนะสิ่งจำเป็นต่อการพิจารณาสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในครั้งต่อไป

รายงานมีการประเมินค่าความเสี่ยงของตัวรับที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม และลำดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ศึกษา รวมถึงการเสนอแนะมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไปจะสามารถรักษาระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดได้