การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1)

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1)

บริษัทแปรรูปอาหารระดับโลก, ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากบริษัทแปรรูปอาหารระดับโลกให้ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการซื้อขาย ขั้นที่ 1 สำหรับโรงสีข้าวขนาดใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทย จุดประสงค์หลักของการศึกษาคือการตรวจสอบสภาพพื้นฐานสิ่งแวดล้อมก่อนการซื้อขายและประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานก่อนที่จะมีการซื้อขาย 

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดยยึดหลักการและมาตรฐานสากลของ ISO:14015 ในเรื่อง the execution of Environmental Assessments of Sites and Organizations (EASO), เผยแพร่โดย องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ

ขอบเขตของการทำงานประกอบด้วยการจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้จัดการโรงงานก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ การตรวจสอบเอกสารข้อมูลและการบันทึกต่างๆ การพูดคุยปรึกษากับผู้จัดการโรงงาน การเข้าสำรวจพื้นที่ศึกษาและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด รวมถึงการสัมภาษณ์พนักงาน ข้อมูลที่ได้รับถูกนำไปประเมินจุดเสี่ยงและค่าความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมไปถึงการประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพื้นที่แห่งนี้ การจัดทำรายงานระบุถึงการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของแต่ละตัวรับความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม และการให้คะแนนความเสี่ยงโดยรวมของพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการทำโครงการต่อไปในอนาคตด้วย