การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย

สถานที่ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากบริษัทด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศระดับโลกให้ตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบการ ณ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบประจำปีด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยอย่างเป็นอิสระจากองค์กร ณ สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบระบบสำหรับอากาศยาน พาณิชย์และอากาศยานทางทหาร

จุดประสงค์หลักของการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย EHS นั้น เพื่อเป็นการประเมินการดำเนินการและกิจกรรมของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ณ ประเทศที่โรงงานตั้งอยู่หรือไม่ รวมไปถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ซึ่งหากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทางบริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จะจัดทำข้อเสนอแนะพร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

การตรวจประเมินใช้เวลา 2 ถึง 4 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินการ โดยเริ่มจากทีมงาน EHS ของลูกค้าอธิบายการดำเนินการโดยคร่าว รวมถึงแผนงานด้าน EHS ปัญหาที่เคยพบ หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้าน EHS ภายในสถานประกอบกิจการ จากนั้นจะเป็นการเดินสำรวจพื้นที่เพื่อให้ทีมผู้ตรวจสอบของ บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนอล มีความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานมากยิ่งขึ้น และทราบถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

ทั้งนี้อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามความจำเป็นในบางพื้นที่เป้าหมาย และมีการสัมภาษณ์ตัวแทนของหน่วยงานด้าน EHS รวมถึงตรวจสอบเอกสารด้าน EHS เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ามีใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนในการดำเนินการ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจสอบการปล่อยของเสียสู่อากาศ น้ำ และการกำจัดขยะว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายหรือไม่

หลังจากการสำรวจพื้นที่ เราจะจัดทำรายงานการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย EHS อย่างละเอียดสำหรับพื้นที่ที่ถูกระบุว่ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยระบุต้นเหตุของปัญหาและให้คำแนะนำในการแก้ไข พร้อมทั้งประเมินงบประมาณ ระยะเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งรายงานให้กับคณะผู้จัดการโรงงาน รวมถึงสำนักงานใหญ่ในประเทศอเมริกา