การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

โรงหล่อและกลึงเหล็ก ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าชาวยุโรปให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายของปล่องระบายอากาศ เสียง ทั้งในและนอกอาคาร รวมทั้งฝุ่นรวมและฝุ่นขนาดเล็กทั้งในและนอกอาคาร ที่โรงหล่อและกลึงเหล็กตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ตำแหน่งต่างๆภายในบริเวณโรงงานถูกเลือกเพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียด ดังนี้ การตรวจวัดเสียงรบกวน 10 จุด โดยอุปกรณ์ RION Integrated Sound Level Meters การตรวจวัดฝุ่นจำนวน 6 จุด ด้วยปั๊มไซโคลนที่มีตัวกรองขนาด 37 mm ด้วยวิธี Gravimetric measurement ตามหลักการของ NIOSH 0600 และติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศนอกอาคาร 1 สถานี บริเวณริมรั้วโรงงานระหว่างปล่องระบายอากาศและที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจวัดและเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากปล่องระบายอากาศของโรงงานนั้นมีจำนวน 4 ปล่องซึ่งต่อกับระบบ Sand Treatment System (ซึ่งใช้เทคโนโลยี Dust Cyclone Pollution Abatement)

ช่องเก็บตัวอย่างของปล่องระบายอากาศถูกเจาะเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการที่ระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2549 และเนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีนั่งร้านให้พนักงานขึ้นไปปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงมีการเช่ารถยกเพื่อยกทีมงานและเครื่องมือขึ้นไปเก็บตัวอย่างจากปล่องโดยวิธีการ Chemical Absorption และ Isokinetic

หลังจากที่การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ได้มีการรวบรวมผลการตรวจวัด สรุปผลวิเคราะห์และระบุสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำงานที่ควรจะดำเนินการในขั้นต่อไปและแผนการตรวจวัดในอนาคต