การตรวจประเมินความสอดคล้องและจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การตรวจประเมินความสอดคล้องและจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

แผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจประเมินประเด็นสำคัญและจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สำหรับการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมในพื้นที่หลายจังหวัดภายในประเทศไทย

ในขั้นแรกของการดำเนินการนั้น ทีมงานของเอสแอลพีได้เข้าร่วมตรวจสอบรายละเอียดของโครงการในส่วนของการก่อสร้างและการดำเนินการ ตามแผนงานของโรงไฟฟ้ากังหันลมในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อเข้าใจถึงกระบวนการเบื้องต้น ในขั้นตอนต่อมา ทีมงานผู้ตรวจประเมินของเอสแอลพีได้เข้าสำรวจพื้นที่ของโครงการขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการเจาะลึกในรายละเอียดของกิจกรรม และเพื่อใช้ในการพิจารณาถึงประเด็นสำคัญที่จำเป็นสำหรับทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

เอสแอลพีดำเนินการจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดตามกฎหมาย ที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ รวมไปถึงข้อกำหนดที่ผู้ดำเนินโครงการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

ทะเบียนกฎหมายสำหรับโครงการจะประกอบไปด้วย ตัวบทกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรายละเอียดในเรื่องของใบอนุญาตสำหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ ตลอดจนการฝึกอบรม และข้อกำหนดด้านบุคลากรตามกฎหมาย