การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS Auditing)

การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS Auditing)

โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (อินโดนีเซีย) ได้รับมอบหมายจากลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก ให้ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ความปลอดและภัยอาชีวอนามัย สำหรับสถานประกอบกิจการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ในประเทศอินโดนีเซีย การตรวจสอบทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบประสิทธิภาพ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมประจำปี

จุดประสงค์หลักของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัย คือ การระบุว่าการดำเนินงานหรือกิจกรรมของโรงงานนั้นสอดคล้องกับกฏหมายด้าน สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ รวมถึงการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงาน เช่น งบประมาณค่าใช้จ่าย เวลา และ ความรับผิดชอบต่างๆ

ในการดำเนินการประเมินนั้น เอสแอลพีได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้จัดการโรงงานก่อนการเข้าตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงรายชื่อของเอกสารข้อมูลและการบันทึกต่างๆ ที่จะต้องมีการตรวจสอบในระหว่างการประเมิน ในช่วงเวลาสี่วันของการตรวจประเมิน ทางเอสแอลพีได้รับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยจากทางโรงงาน รวมถึงการเปิดประชุมและการแนะนำต่างๆ มีการแนะนำสถานที่โดยรวมและการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการดำเนินงานให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นมีการเดินสำรวจดูสถานที่บริเวณโรงงาน และระบุพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเพื่อสรุปผลนั้นมาจากการสำรวจพื้นที่ในโรงงานและบริเวณโดยรอบรวมถึงข้อมูลจากการพูดคุยสัมภาษณ์กับทางพนักงานและตัวแทนของทีมผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย มีการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ บันทึกการดำเนินงาน และข้อมูลการ ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมว่าทางโรงงานปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ การประเมินสิ้นสุดลงด้วยการสรุปผลการสำรวจที่ได้มา และการปิดประชุมร่วมกับทางผู้บริหารด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานเพื่อเสนอแก่ทางสำนักงานใหญ่ของโรงงานอีกด้วย