ประเทศเมียนมาร์: SLP Environmental มีส่วนช่วยในการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa ของสหรัฐอเมริกา

ประเทศเมียนมาร์: SLP Environmental มีส่วนช่วยในการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa ของสหรัฐอเมริกา

ข่าวประชาสัมพันธ์: 10 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2557

SLP Environmental ได้รับการมอบหมายจากบริษัท Ball Corporation ให้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อม (ESA) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่งในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งการประเมินสิ่งแวดล้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซื้อขายกิจการ เป็นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของทรัพย์สินในแง่ของสิ่งแวดล้อมและการคัดเลือกสถานที่ หนึ่งในทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาการอุตสาหกรรมการผลิต การประกอบการของลูกค้าก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Thanlyin ซึ่งเป็นสวนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติแห่งแรกในประเทศเมียนมาร์ที่พัฒนาจากการร่วมทุนของรัฐบาลเมียนมาร์และญี่ปุ่น

จุดประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อประเมินความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการนั้นๆ รวมถึงศึกษาและประเมินคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โดยการดำเนินงานและการจัดทำรายงานในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินสิ่งแวดล้อม ASTM E1527 – 13 ระยะที่ 1 ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อม (Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process) และคู่มือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC EHS Guideline for the proposed activity) ขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วยการตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมาย ศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพ ศึกษาพื้นที่คุ้มครองทรัพยารทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมในบริเวณใกล้เคียง รวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้มาตรฐานการเก็บตัวอย่างดินของการประเมินสิ่งแวดล้อมระยะที่ 1 ได้กำหนดให้ดินที่เก็บจากแต่ละจุด แต่ละสถานที่จะต้องถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ISO 17025) เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของดินในขั้นต้น การรายงานจะประกอบไปด้วยการประเมินความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ที่ศึกษา (Assessment of the environmental sensitivity) การประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปราะบางของสิ่งแวดล้อม (Identified potentially vulnerable environmental receptor) และการประเมินความเสี่ยงภาพรวมของสิ่งแวดล้อม (Overall environmental risk rating) การประเมินถึงผลกระทบจากน้ำใต้ดินของสถานที่ที่ศึกษาในขั้นต้น (Initial assessment of the groundwater resource potential) รวมไปถึงการจัดการของเสีย น้ำเสีย และแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

บริษัท Ball Corporation เลือกเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa เพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท การลงทุนโครงการนี้ได้ถูกเปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา การก่อสร้างจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 และนี่เป็นการลงทุนครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa