အာဆီယံ၊ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု  အား  အလေးထားရန်  မိတ်ဆက်ခြင်း

အာဆီယံ၊ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု အား အလေးထားရန် မိတ်ဆက်ခြင်း

လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးတစ်ခုဖော်ဆောင်ရန်

ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး (EHS) လိုက်နာမှုသည် မည်သည့်အောင်မြင်သည့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆို အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ EHS အန္တရာယ်ရှုထောင့်အား လုံးအား ကုမ္ပဏီအတွင်းကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ တာ ဝန်များ သို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများအား ပြည့်မီစွာ ဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ခြင်း အပြင် EHSဥပဒေအား လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းစသည် ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ဝန်ထမ်း/အလုပ်သမား သို့ မဟုတ်တတိယအဖွဲ ့အစည်းအေ ပါ်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းများ၊ ဖျားနာခြင်းနှင့် သေဆုံးသည်အ ထိ ဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ ့မှုမြင့်မား လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အရေးပါသော သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိခိုက်ခြင်း နှင့်အတူ ဆိုးရွားသော စီးပွားေ ရး အရေးယူခံရမှုများနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြာရှည်ခြင် း၊ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ်အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှုဝ န်ထ မ် း အပိုင်းတွင် အပြစ်ဒ ဏ်များခံစားရနိုင်ပါ သည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သောဒေသခံ၊ ဒေသတွင်း နှင့်အမျိုးသား ရေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥ ပဒေပြုရေးဆိုင်ရာများအားအကူအညီပေးသည့်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင် ၊ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံ ေ ရးလိုက်နာ မှု ဆိုင်ရာစစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် ဘေးအန္တရာယ်စီ မံခန် ့ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံနှင့်အကြံပေး ဝန်ေ ဆာင်မှုများအား အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်လုံး တွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့် EHS ဥပဒေရေးရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းများ

အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် လိုအပ်သော ကျယ်ပြန့်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းက မ်းများနှင့် အညီ စက်ရုံလည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ခြင်းဆောင်ရွက်ပါက လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီသည် သေချာသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရန်လို အပ်ပြီး EHS စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ပြည့်မှီရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ကုမ္ပဏီများအား ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုများ (စီမံကိန်းတည် နေရာ၊ အရွယ်အစား နှင့် လည်ပတ်မှု သဘာဝ အပါအဝင်)အား EHS စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အညီ လုပ်ဆောင်မှုရှိမရှိ စီစစ်ရာတွင် ကူညီပေးခြင်း အပြင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအ တွက် လိုအပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ထိရောက်မှုနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်ကောင်း မွန်ခြင်းနှင့်အကုန်အကျအမှားတွေလျော့နည်းစေသော လက်တွေ့ ကျသော လုပ်ဆောင်နည်းများ နှင့် ဆိုင်သော EHS ဥပဒေရေးရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား တိုးတတ်ရန် အကူအညီပြုပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ၏ ကျွမ်းကျင်သူများသည် EHS စွမ်းဆောင်ချက် နှင့် ဆက်စပ်သော လက်ရှိ နှင့် နော င်ထွက်ရှိမည့့် ပြဌာန်းချက်လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသော ရုံးတွင်းသတင်း အချက်အလက်စု စည်းထားရှိမှုစနစ် အား ယမန်နှစ်မှ စတင်၍ ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအ ပ်နှံသူများအား ၄င်းတို့၏ သီးခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့် EHS LR အားတာ ဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးဆိုရသော် EHS ဥပဒေရေးရာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ လက်ရှိလည်ပတ် နေသော သို့မဟုတ် နောင်တွင်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားသောလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ-ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း) တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ဆော င်ရသော EHS နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ နည်းဥပဒေများ အမိန့်ကြော်ငြာစာများနှင့် အံဝင်ဂွ င်ကျဖြစ်သည့် စာရင်းအချက်အလက်များ (bespoke inventory)ကိုဆိုလိုသည်။ EHS LR ကိုနည်းပညာပိုင်းဆို င်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး(Technical Safety) ကဲဲသို့သော အဓိက ကဏ္ဍ များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုမှတ ဆင့်စက်ယန္တရားအကာအကွယ် (Machine Guarding) ကဲ့သို့ေ သာ ကဏ္ဍခွဲများဖြင့် ထပ်မံပိုင်းခြားထားပါသ ည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဓိက ကဏ္ဍများမှာ အောက် အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

EnvironmentalHealth and Safety
General EnvironmentGeneral Safety
Hazardous SubstancesWorking Conditions
WasteOccupational Health and Safety
WastewaterTechnical Safety
Soil and GroundwaterHazardous Materials
Air and NoiseEmergency Preparedness
Energy

အဆိုပါ EHS ဥပဒေရေးရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များ၏ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး  ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား EHS စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း  ၊အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အကယ်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အားစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့်ရက်စွဲထားရှိလျှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်အရေးပါသော ကိုး ကားနိုင်မှုတစ်ခု ဖြ စ်လာပြီး EHS နှင့် ပတ်သက်သော မေးမြန်း စုံစမ်းမှုများအတွက်လည်း အရေးပါသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာမ ည် ဖြစ်သည်။

ဥပဒေရေးရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား စနစ်တကျ ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသည် အဖွဲ့အ စည်းတစ်ခုအား ISO 14001 နှင့် ISO 50001 အပါအဝင် လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် စံချိန်စံ ညွှန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော လိုအပ်ချက်များ နှင့်ပြည့်မှီရန် လုပ်ဆောင်မှု တွင်လည်း ကူညီပေးပါသ ည်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ပတ်သက်၍ OHSAS 18001 သည် အဖွဲ့အစ ည်းများမှ လုပ်ငန်းစဉ်များအား စပြုရန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် လိုက်လျောညီထွေသော ဥပဒေအချက်အလက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည် ။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ေ သာသတင်းအချက်အလက်များအားအချိိန် နှင့်တပေးညီ အဆင့်မြင့်တင် ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစပြူခြင်း၊ အကော င်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ကို ကောင်းစွာ နားလည်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြေခံမှတ်ပုံတင်ခြင်း လက်လှမ်းမှီနိုင်ရန် အဓိက ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များအား ကဏ္ဍခွဲခြားထားပါ သည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အန္တရာယ်ရှိသောတ္ထုများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များ၊ညစ်ညမ်းမှု၊နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပများနှင့်ဥဒပြုခြင်းဆိုင်တ စ်ခုတစ်ခုခြင်းစီအတွက်လိုအပ်သည်များအား အလွယ်တကူနားလည်နိုင်ရန်အကျဉ်းချုပ်များအားဖတ်ရှုနိုင်သည် ည်များလည်းပါဝင်ပါသည်။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများမှ တောင်းဆိုမှုများ ရှိပါက ဥပဒေရေးရာ မှတ်ပုံတင် တင်ခြင်း အသစ်များအား လျစ်လျူမရှု့ဘဲ အဓိက ဥပဒေရေးရာ လိုအပ်ချက်များအား တစ်ခုထက်ပိုသော နယ် ပယ်တစ်ခု(ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ) များအတွက် လမ်းညွှန် ပြပေးနိုင်ပါသည်။

OHSAS 18001 နှင့် ISO 14001 အပါအဝင် ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု စံချိန်စံ ညွှန်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဥပဒေရေးရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ထိန်းသိမ်းရန်အထူး မလိုအပ်သော် လည်း လုပ်ဆောင်မှုရှိထားပါက အကျိုးများပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပါသည်။ထို့အပြင်ပူးပေါင်းပါ ဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများလိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ကဏ္ဍများနှင့်သင့်လျော်သည့် ဥပဒေနှင့် လိုအပ်ချက်များ အတွက် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်ခြင်း နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင််းအချက်အလက်မြှင့် တင်နိုင် ခြင်း လိုအပ်ချက်ပြည့်မှီခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် တန်ဖိုးရှိသော ကိရိ ယာတစ်ခုဖြစ်ရုံမကအကဲဖြတ်ခြင်းများကို လေးစားလိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ စီစဉ်ခြင်းနှင့်အရေးေ ပါ်အစီအ စဉ်ကိုထုတ်ပြန်မှုအတွက်လည်း အရေး ပါပါသည်။

အာဆီယံ ဒေသတဝိုက် EHS ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း အချက်အလက်စုစည်းမှုများ နှင့် ရည်ညွှန်းနိုင်ငံများ အတွက် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာတွင်သတင်းအချက်အလက် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်ေ သာ ရုံးတွင်း EHS စည်းမျဉ်းအချက်အလက်များ နှင့် နောက်ထွက်ရှိလာမည့် ဥပဒေများနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒို နီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် EHS စွမ်းဆောင်နိုင်မှု လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း ထားရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါတွင် သက် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အလိုက် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်မည့် EHS LR လုပ်ဆောင် ပေး ခြင်းအားကမ်းလှမ်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ EHS ဥပဒေရေးရာမှတ်ပုံတင်အား လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ လို အပ်ချက်အရ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ Bahasa အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အခြားဘာသာစကားများ ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး (EHS) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များ အကဲဖြတ်ခြင်း

လူမှုရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု နှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်း ရှု့ထောင့်မှ ကြည့်သော်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်း မာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး (EHS) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသည် EHS၏ စွမ်း ဆောင်ရည်အား အကဲဖြတ်ခြင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် တိုးတက်စေခြင်း စသ ည်တို့ နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော စွန့်စားမှု နှင့် တာဝန်ယူမှု စီမံခန့်ခွဲ့မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအေ ရးပါသော အစိတ်အပိုင်း တခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများသည် အများအားဖြင့် EHS လေးစားလိုက်နာမှု အကဲဖြတ်ခြင်းများ အား လုပ်ငန်းတည်နေ ရာ၌ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက် နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများသည် အခြေပြုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေရေးရာ လိုအပ်ချက်မျာ းနှင့် HSE စွမ်းဆောင်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှု ရှိမရှိ သိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ကြပြီး အက ယ်၍ လိုက်လျောညီထွေမှု မရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ရှာဖွေေ တွ့ရှိ အဓိက အကြောင်းအရင်း အား ရှာဖွေ၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် လုပ်ဆောင်မှုများအား အကြံပြုပေးပါသည်

ပုံမှန်ဆောင်ရွက်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင် စီမံကိန်းနေရာအား လမ်းလျှောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ တောင်း ဆိုထားသည့် EHS စာရွက်စာတမ်းများအား ကြည့်ရှု့ခြင်း အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အင်တာဗျူးခြင်း၊ ရွေးချယ်ထား သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် နောက်ထပ် လျာထား၍ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိသော အချက်အ လက်များအား အကျဉ်းချုံးတင်ပြခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများတွင် လိုက် လျောညီထွေမှု မရှိသည်များ နှင့် အဓိက အကြောင်းအရင်းများအား အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း နည်းပညာအပေါ် အခြေခံကာ သိသာထင်ရှားမှု အဆင့်သတ်မှတ်မှုများဖြင့် ပြည့်စုံစွာပါဝင်ဖော်ပြပါသည်။ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုချင်း ဆီအတွက် ပြုပြင်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်အကြံပြုချက်များ အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ချေ အပေါ်မူတ ည်၍ ရံပုံငွေ စီမံခွဲ ဝေရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အချိန်ဇယားများပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အင်္ဂလိပ်၊ ထိုင်းနှင့်မြန်မာစကားပြော EHS ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဂျပန်၊ ဗီယက်နမ် နှင့် Bahasa အင်ဒိုနီးရှားနှင့် Bahasa မလေးရှား စကားပြော စီနီယာ စီမံခန့်ခွဲမှု အသင်း နှင့် ဒေသခံ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့မှလည်း ကူညီနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်မှုများ

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ EHS လေးစားလိုက်နာ မှု အကဲဖြတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည် အံ ဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည့် EHS LR ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် အာဆီယံတစ်လျှောက်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ပေးမှု များ၌ ၁၀ နှစ်အထက် အတွေ့အကြုံရှိပြီး အာဆီယံ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိထား သော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများသည် ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် တည်ရှိနေကြသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် EHS လိုက်နာ မှုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ EHS တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများအား ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Cardinal Health, Coca Cola, General Electric, Johnson Controls, Mars Inc, Mitsubishi, Novartis, Omron, Pouchen, Reckitt Benckiser, Shwe Taung Group, Tokyo Gas, UTC Aerospace Systems နှင့် Vestas ကုမ္ပဏီများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးများ ထောက်ပံံံံံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ ထောက်ခံစာများအား တောင်းဆိုချ က်အပေါ် မူတည်၍ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း များ၊ ဓာတုပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်စည် လုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထု တ်လုပ်ငန်း နှင့် ဆေးဝါး လုပ်ငန်း များစသဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ကွဲပြားခြားနားသော လုပ်ငန်းအပ်နှံ သူ များအတွက် အရည်အသွေးမြင့် EHS လိုက်နာမှုအကဲဖြတ်ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါ သည်။

အကယ်၍အရည်အသွေးတွင် နိုင်ငံတကာစံချိန်မီသော ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကျန်း မာရေးနှင့် ဘေး ကင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးကုမ္ပဏီအား ရှာဖွေနေပါလျှင် လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အခမဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် info@slpenvironmental.com ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။