Stakeholder များနှင့် ပြည်သူလူထုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအား အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်း

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် လူထုအပေါ်သက်ရောက်မှုများအား အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်းနှ င့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို stakeholder များနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် အပြည့် အဝ ပေးထား ပါသည်။ လူထုအပေါ်သက်ရောက်မှုများအား အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်း (SIA) သည် ESIA လုပ်ငန်း စဉ်၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် SLP နှင့် အခြား stakeholder အချို့၏ အပြည့် အဝ လုပ်ဆောင်မှုများသည် Stakeholder Engagement Plan (SEP) ၏အဓိက အခန်းက ဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါ သည်။ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ (PC) တွင် စီးပွားရေး အပြောင်းအရွေ့ ကိစ္စများ သည် မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရစမြဲ ဖြစ်သည်။ ပြန်လည် နေရာချထားရေးနှင့် စားဝတ်နေရေး ပြန်လ ည်တည့်မတ်ရေးသ ည်လည်း မလွဲမသွေ/ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အာဆီယံ ဥပဒေစည်းမျဉ်းအရ လူမှုရေး အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်များသည် Good International Industry Practices (GIIP) ကိုလည်း အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 • International Finance Corporation (IFC)’ Good Practice Notes’
 • International Finance Corporation (IFC) ‘Performance Standards’
 • International Finance Corporation (IFC) ‘Stakeholder Engagement Handbook’
 • International Finance Corporation (IFC) ‘Resettlement Handbook
 • Asian Development Bank (ADB) ‘Safeguard Policy Statement’
 • OECD ‘Common Approaches for Environmental and Social Due Diligence’
 • MPE ‘Guidelines on Public Participation in EIA in the Mekong Region, and
 • The Equator Principles

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အာဆီယံတိုုင်းပြည်များ၏ တရားဥပဒေကိုု ပြည်သူလုုထုုအပေါ်စီမံကိန်း၏ သက်ရောက်မှုများကိုု အကဲဖြတ်စီစစ် ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများတွင် အပြည့်အဝ လိုုက်နာကျင့ ်သုုံးဖိုု့ ခံယူထားပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ တရားဥပဒေ နှင့်အညီ ပြည်သူလုထုအပေါ်စီမံကိန်း၏ သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်စီ စစ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများတွင် အပြည့်အဝ လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ ခံယူ ထားပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် ဆွေးနွေးပါဝင် အကြံပေး ညှိုနှိုင်း ခြင်း၊ အခြေခံ နိယာမ ဖြစ်သော အကျိုး အမြတ် မျှဝေယူခြင်း၊ သက်ရောက်ခံ ပြည်သူလူထု၏ အတွေးအမြင် နှင့် ကောင်းကျိုး ကို အဓိကထားပြီး စီမံကိန်းတစ်ခု တိုးတတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ အခြေခံသည် ပြည်သူလူထုသည်သာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံ သည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် ပြည်သူလူထုအတွက် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် ဆော င်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အနေဖြင့် တိကျမြန်ဆန်သော လူထုစစ်တမ်းကောက် နည်းနာများ ဖြစ်ကြ သည့် ရှေ့ပြေး မေးခွန်းများထုတ်၍စစ်တမ်း ကောက်ခြင်း၊ လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေး နွေးခြင်းများကို စီမံကိန်း၏ အဓိက တာဝန်ရှိသူများ၊ စီးပွားပညာရှင်များနှင့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အ စည်းများ ဖြင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ရှေ့ပြေး စီမံကိန်းများအတွက် ပြည်သူလူထု၏ အမြင် ကောက်ခံ ခြင်း။ ဆက်ဆံ ရေး အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း ဧရိယာ အတွင်းရှိ လူမူစီးပွား ဘဝများ ဖွံဖြိုး တိုးတတ်ရေး နည်းစဉ် များ ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အထက်ပါ အဆင့်များ ပြီးသည့်နောက်တွင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် Outline Stakeholder Engagement (SEP) အစီအစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ပါမည်။ ယင်းသို့ ပြင်ဆင်ရာတွင် အစုရှယ်ရာဝင် များအတွက် အသေးစိတ် နည်းလမ်းများကို အကြံပေးခြင်း၊ စီမံချက်ကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ လူထုပါ ဝင်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် နစ်နာမှုများကို လျော့ချရန်စီမံချက်များ ကို ဆွေးနွေးဆော င်ရွက် ခြင်းများ ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ SEP သည် စီမံကိန်းရှိနေသမျှ အသက်ဝင်နေမည့်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးနေရမည့် စာချုပ်စာ တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည်စီမံကိန်းတိုးတက်မှုအတွက် လူထုနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း နှင့် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ESIA အကြမ်းဖျင်းလေ့လာရေးနှင့် ESIA ၏အဓိက အဆင့်များ ဆောင်ရွက်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများလည်းပြုလုပ်သည်။ အစီရင်ခံစာ ရေးသား တင်ပြပြီး နောက်တွင်လည်း ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများ ပြုလုပ်သည်။ အစုရှယ်ယာများ ရောင်း ချသည့် ကာလ အတွင်း PAP နှင့် PAC တို့ဖြင့် စီမံကိန်း၏ ပမာဏကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် ဆွေးနွေးပါဝင်ညှိနှိုင်းခြင်း (ICP) ကို ထောက်ခံ သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကာ သက်ရောက်မှု ဒဏ်ခံ ပြည်သူလုထု (PAP) နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ (PAC) အတွက် ကောင်းကျိုးကို ရှေ့ရှုသည့်၊ ပင်မ ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ပြည်သူသို့ ချပြဆွေးနွေးသည့်နည်း (Category A or B) တွင်ရှယ်ယာပိုင်ရှင် အနည်းစုနှင့် အများ ပြည်သူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံတော် အဆင့်ဆင့်တွင်
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပေးပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ၊ အာဏာပိုင်များ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြို့ပြလူမှုအဖွဲ့အစည်း (CSOs) များပါဝင်စေရမည်။ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊ မီဒီယာများ၊ တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များ လည်း ပါဝင် စေရ မည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များမှလည်း လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်ေ စရမည်။ အဖွဲ့လိုက်ခွဲပြီး ဆွေးနွေးရာတွင် (SEP စီမံကိန်း တွင်ပါသည့်အတိုင်း) အားနည်းသော အစု အဖွဲ့များ လည်း ပါဝင်ေ စ ရမည်။ ကျွန်တော်များ၏ ဒေသဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်စေရမည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသ ည် ဌာနေ၏ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများ ဖြစ်ဖို့လိုသည်။ထို့အပြင် ပြောဆိုပိုင်ခွင့် မရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြင် ရှု့ထောင့် နှင့် ခံယူချက်၊ ရည်မှန်းချက်များ ကို နားလည်စေရရန် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မှ SEP စီမံကိန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဘေးဒဏ်ခံစားရမည့် အားနည်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် ဒေသအဆင့်အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းများကို ကျင်းပပေးပါသည်။

အကယ်၍ ပြည်သူလူထုအတွက် သိသိသာသာ ဆိုးကျိုး ဖြစ်ပွား စေနိုင်သော အကြောင်းချက်များ ရှာ ဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါက SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အနေဖြင့် ဆိုးကျိုးများ လျော့ချခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော တိကျခိုင်မာသည့် နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးရန် ဆုံးဖြတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုးကျိုး ဖြစ်ေ စမည့် လူမူရေး ကိစ္စရပ်များကို ရှောင်ကွင်း၊ လျော့ချ၊ ခုခံစနစ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဖြေရှင်းမှု နည်းလမ်း များကို အဆုံးအဖြတ်ပေး လိုက်နာစေပြီး စီမံကိန်း နှင့် ပြည်သူလူထုအ တွက် ကောင်းကျိုးများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

SLP Environmental သည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ပြဿနာမဖြစ်ရန် PAP နှင့် PAC များနှင့်အတူ ညှိနှိုင်း အဖြေရှာနိုင်ပါသည်။

မြေယာလုပ်ကွက် ရှာဖွေခြင်း လဲလှယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များတွင် PAP မပါလျှင် မပြီးနိုင်ပါ။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မြေယာအဓမ္မစွန့်လွှတ်ခိုင်း သည့် ပြဿနာမဖြစ်ရန် PAP နှင့် PAC များနှင့်အတူ ညှိနှိုင်း အဖြေ ရှာနိုင်ပါသည်။ အဓိကမှာ လူမှုစီးပွားရေးကို မထိခိုက်စေရန်နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက် မထိခိုက်စေရန် ဖြစ်သည်။ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးမှု လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမား အတွက် ပြန်လည် နေရာချထားပေးခြင်းများမှာ မလွဲမသွေ ဖြေရှင်း ပေးရမည့် ပြဿနာများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများစားရင်းနှင့် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းစာရင်းကို သေချာ စွာထားရှိရမည်။ ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား တို့ကို ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် စီမံချက်ဖြင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Free Prior Informed Consent (FRIC) ၏ စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားတို့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော စီမံခန့်ခွဲခြင်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့၏ အဖိုးတန်မြေနေရာများပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း၊ သယံဇာတများ ပျောက်ကွယ် ခြင်း၊ ဌာနေဒေသ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေမည်ဆိုလျင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မှာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်လိုသူများနှင့် ယင်းသက်ရောက်မှုများကို လျော့ချနိုင်ရေးကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသက်ရော က်မှုများကို မလွဲရှောင်နိုင်သည့် အခြေအနေများတွင်မူ IFC Performance Standard 7 အရ ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား များအတွက် နစ်နာမှုလျော်ကြေးများ ပေးအပ်ခြင်း၊ သက်ရောက်မှုကို တတ်နိုင်သမျှေ လျာ့ချရေး၊ ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံပေးခြင်းတို့ကို သက်ဆိုင် လူထုများအတွက် FRIC ၏အထက်ဖော်ပြပါစံနှင့် အညီ လေးစားသမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် စီမံကိန်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သူများအား အလုပ်သမားရေးရာနှင့် လုပ်ငန်း ခွင်အခြေအနေကို IFC Performance Standard 2 အတိုင်းလိုက်နာေ ဆာင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ချက် ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်း IFC PS2 ၏လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိကိုလည်း အမြဲစစ်ဆေး နေမည် ဖြစ်သည်။

 

အဓိကဝန်ဆောင်မှုများ

 • Social Impact Assessment (SIA)
 • Good International Industry Practice
 • Social Due Diligence
 • Socio-economic Baseline Studies
 • Rapid Social Survey Techniques
 • Stakeholder Identification
 • Stakeholder Engagement Plan (SEP)
 • Project Disclosure
 • Multi-Tiered Stakeholder Engagement Activities
 • Public Consultation (PC)
 • Informed Consultation and Participation (ICP)
 • Focus Group Discussions for Vulnerable Groups
 • Social Impacts Mitigation Plans
 • Resettlement Action Plan
 • Livelihoods Restoration Plan
 • Free Prior Informed Consent
 • Labour and Working Conditions
 • Guidance and Audits

စီမံကိန်းကြီးများ