ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မှ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များပေးခြင်း

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မှာ Chartered Environmentalists (CEnv), Chartered Scientists (CSci) and Members of the Chartered Institute of Water and Environmental Management (MCIWEM) စသည့် လုပ်ငန်းခွင်မျိုးစုံတွင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ဖူးသော အတွေ့အကြုံများနှင့် အရည်အသွေး မြင့်မား သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ေ ပးလျက်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှ ပြန်လည်ဆန်း စစ်လေ့လာ သုံးသပ်ပေး ခြင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည်များကို အထောက်အကူပေး ခြင်း စသည့်တို့မှာ ကျွန်တော်များ၏ အထူးဝန်ဆောင်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် SLP Environmental သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော တရားဥပဒေ ဆိုင်ရာ လိုအပ်မှု အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုတွင် အရည်အေ သွး အရှိဆုံးဆု ဆွတ်ခူး ထားသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းငှားရမ်းသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်သူများ အတွက်လည်း ငှားရမ်းခြင်းနှင့် မြှပ် နှံခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာာ များကို ရှင်းလင်းစွာ နား လည်သဘောပေါက်နိုင်ရန် တတိယပါတီ ကျွမ်းကျင်ပညာရှ င်၏ ပြန်လည်သုံးသပ် ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကွာဟမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ SLP Environmental ထံတွင် ထိပ်တန်း ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့အစည်းများ ကလည်း လုပ်ငန်းငှားရမ်းဆောင်ရွက်သူများ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ် စီစစ်လေ့လာခြင်း (ESIA) နည်းစနစ်များမှာ International Financial Institution (IFI) ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ် စီစစ်လေ့လာခြင်း စည်းမျဉ် းစည်းကမ်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိကိုလည်း ပြန်လည်စီစစ် ဆန်းစစ်ပေးရန်လည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။

စီမံကိန်းငှားရမ်းသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ချင်သူများ အတွက်လည်း ငှားရမ်းခြင်းနှင့် မြှပ်နှ ံခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာ များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သေ ဘာပေါက်နိုင်ရန် တတိယပါတီ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ ပြန်လည်သုံးသပ် ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကွာဟမှုခွဲခြမ်းစိတ် ဖြာခြင်း တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

SLP Environmental မှာ IFI စည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီ စီမံကိန်းများကို တာဝန်ယူ ဆန်းစစ်အကဲဖြတ် ပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းစည်းကမ်းချက်များမှ အချို့မှာ –

 • The International Finance Corporation (IFC) Performance Standards 1 through 8 (2012)
 • The International Finance Corporation (IFC) Environmental, Health and Safety General Guidelines (2007)
 • The International Finance Corporation (IFC) Sector-Specific Environmental, Health and Safety Guidelines (multiple)
 • The Asian Development Bank (ADB), Safeguard Policy Statement (2009)
 • OECD, Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence (2012)
 • The Equator Principles (2013)

 

သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေး အစိုးရ အေဂျင်စီများမှလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် (GIIP) အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ထားသည့် အစီ အရင်ခံစာများကို ပြန်လည် သုံးသပ်စီစစ်ပေးခြင်း နှင့် ကွာဟချက်များကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးခြင်း တို့ကို SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မကြာသေးမီကပင် SLP Environmental မှာ Overseas Development Agency (ODA) Technical Assistance (TA) တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် မြန်မာသယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန (MONREC) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများအတွက် Environmental Impact Assessment (EIA) လမ်းညွှန်ချက်ကို တွဲဖက်ရေးသား ပြုစုသူ အဖြစ် လုပ် ဆောင် ပေးခဲ့ပါသည်။

အဓိကဝန်ဆောင်မှုများ

 • Project Compliance Assessment
 • Independent Expert Review
 • Gap Analysis and Corrective Actions Plan
 • Environmental and Social Performance Analysis
 • International Performance Benchmarks
 • Regulatory Compliance Analysis
 • Good International Industry Practice
 • Technical Assistance
 • Capacity Building
 • Lenders Due Diligence
 • Risk Management
 • International Finance Corporation
 • Export Credit Agencies
 • Equator Principles

စီမံကိန်းကြီးများ