ညစ်ညမ်းနေသော လုပ်ငန်းခွင် တည်နေရာအား ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ပေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

Phase 2 Environmental Site Assessment (Phase 2 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း)

Phase 2 Environmental Site Assessment (Phase 2 ESA) သည် ASTM E1903-11အခေါ်အရ မြေဆီလွှာနှင့် မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းမှုကို တွက်ချက်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Phase 1 Environmental Due Diligence (Phase 1 EDD) အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း မတိုင်မီက တိုင်းတာအကဲ ဖြတ်ခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်းမြေ သို့မဟုတ် ရေသည် လက်ရှိ အခြေအနေ တစ်ခုခုကြောင့် လည်းကောင်း၊  သမိုင်းကြောင်းအရလည်းကောင်း၊ ညစ်ညမ်းနေကြောင်းညွှန်ပြနေသည်။ သို့မဟုတ် ထိုရေနှင့် မြေ ညစ်ညမ်းနေမှုမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာဒေသကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုနောက် ပုံမှ န်လုပ်နည်းလုပ်ဟန်အ တိုင်း Phase 2 ESA ကို တရားဥပဒေ ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် မြေနေရာ ရှာမှီးမှု၊ ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော မြေနေရာ ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေနှင့် အညီ လိုက်လျောညီထွေ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် ရေနှင့်မြေ ညစ်ညမ်းမှု အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို Phase 1 Environmental Site Assessment မှ Phase 2 ESA Intrusive Site Investigation အဆင့်အထိ တလျောက်လုံးတွင် ရုံးတွင်း စီစစ်လေ့လာခြင်းများ၊ ကိုယ်တိုင်လ က်တွေ့ကွင်းဆင်း မေး မြန်းခြင်း များတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တိကျသည့် ညစ်ညမ်းမှုပြ အထောက် အထား များကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ရော နိုင်ငံတကာသို့ပါ Phase 1 နှင့် 2 စီစစ်အ ကဲဖြတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အကောင်းဆုံးနည်းများဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပုံကို မှတ်တမ်း အစီရင်ခံစာများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

အရည်အသွေး အာမခံချက်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုမှာ Phase 2 အကဲဖြတ်စီစစ်မှု လုပ်ငန်းတိုင်း၏ ခိုင်မာသည့် အုတ်မြစ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် မြေနမူနာယူခြင်း၊ မြေလွှာတူးခြင်း၊ ေ မြအောက်ရေတွင်း စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို အတွေ့အကြုံများသည့် အသိအမှတ် ပြုထောက်ခံ ချက် ရရှိထာေးသာ ကန်ထရိုက်တာများ၏ စီမံကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဆောင်ရွ က်ပါသည်။ မြေဆီလွှာ နှင့် ရေန မူနာများ ကို Phase 1 ESA လေ့လာမှုများမှ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ပြီး ကြောင်း သေချာစွာ ထော က်ခံပါသည်။ ယင်းစမ်းသပ်မှုများကို SLP ကထောက်ခံ သည့် ISO: ၁၇၀၂၅ ဌာနေနိုင်ငံ ဓာတ်ခွဲခန်းများ တွင်သာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုပြုပါသည်။

စမ်းသပ်ထွက်ရှိလာသော ဓာတုဗေဒ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို ပါဝင်မှုကိန်းတစ်ခုစီအတွက် ကိန်းဂဏန်း လေ့လာ တွက်ချက်ပြီး ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော ကိုယ်စားပြုပါဝင်ကိန်းတစ်ခု ထုတ်ပေးပြီး နောက်ရလဒ်အ ဆင့်ကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တိကျသော Tire Risk Screening Level နှင့် နှိုင်း ယှဉ်ပါသည်။ သတ်မှတ်စံ ချိန်စံနှုန်းထက် ကျော်လွန်နေသော ရလဒ်များကို အထူး Quantitative Risk Assessment (QRA) ကွန်ပျူတာ ပုံစံငယ် တည်ဆောက်တွက်ချက်ပြီး မြေနေရာ၏ အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းမှု အနေအထားကို ပိုကောင်းအောင် စီစစ်အတည်ပြုရန် အဆပ်ဖြစ်စေသော ရလဒ်အဆင့်ကို အတည်ပြုပေးနိုင်သော Tire 2 Site Specific Screening Levels ကိုထုတ်ပေးပါသည်။

အကယ်၍ နောက်ထပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အချို့သော ရေမြေ စသည့်ပစ္စည်းများသည် SSTLs ထက်ကျော်လွန်နေလျင် ထို့ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ယင်းပစ္စည်းရရှိရာ နယ်မြေသည် ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည့် နယ်မြေဟုသတ်မှတ်မည်။ ထို့အပြင် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် ညစ်ညမ်း မြေနေရာ တစ်ခုလုံးကို စီစစ်အကဲဖြတ်ပေးခြင်းနှင့် ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှ ရလဒ်များကို စီမံခန့်ခွဲ ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ Phase 1 ESA စစ်ဆေးထားမှုအပေါ် အခြေပြု ရုံးတွင်း စီစစ်လေ့ လာခြင်း နှင့် ကိုယ်တိုင် မေးမြန်းကွင်းဆင်းခြင်းမှ တစ်ဆင့် Phase 2 ESA မြေနေရာ အသေးစိတ် စစ်ဆေး မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ညစ်ညမ်းမြေအနေအထားသည် သတ်မှတ်အဆင့် အတိုင်းအတာ ထက်ကျော်လွန် နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါက Phase 3 ESR ညစ်ညမ်းမြေနေရာ သန့်စင်အောင် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ခြင်း အဆင့်ကို ဆက်လက်တောင်ရွက် ပေးပါသည်။ အကယ်၍ Phase 2 ESA မှ ရပြန်လည် စစ်ဆေးပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသော ရေထုနှင့် မြေထုတွင် ဓာတု ပစ္စည်းပါဝင်မှုသည် SSTLs ပမာဏ ထက် ကျော်လွန်နေပါက ထိုနယ်မြေကို ဘေး အန္တာရယ် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ဆောင်ရ န်လိုအပ်သော မြေနေရာ အဖြစ် အကဲဖြတ်ပါသည်။

Phase 2 Environmental Site Assessment ၏နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် များသည် လူသားတို့ ကျန်းမာရေး နှင့် သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးအပေါ် မည်မျှ သက်ရောက် နိုင်သည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

Phase 2A Environmental Quantitative Risk Assessment (Phase 2A သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ်သက်ရောက်မှု ပမာဏကို အကဲဖြတ် စီစစ်ခြင်း)

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် နောက်ဆုံးပေါ် ကွန်ပျူတာနည်းပညာများကို အသုံးပြုလျက် ညစ်ညမ်း ခြင်း (Potential Contaminant of Concern) (PCoC) ကို အထူးပြုထား စစ်ဆေးလျက်ရှိ ပါသည်။ ထို့အပြင် ညစ်ညမ်း စေသော ဓာတုပစ္စည်းများ မြေထု၊ ရေထု၊ လေထုသို့ပျံ့နှံ့မှု နှင့် ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နိုင် ခြေများ သော ေ မြနေရာလေ့လာဆန် းစစ်နို င်သ ည့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက် အဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အထူးပြု လုပ်ငန်းခွင်နေရာ၏ Quantitative Risk Assessment (QRA) အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်းသည် မည်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာ ဆန်းစစ်ခြင်းသို့မဟုတ် ပတ်ဝန်ကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို အထူးပြု လေ့လာ ဆန်းစစ် လေ့ လာရန်အတွက် စံပြ အခြေခံ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက လေရှုသွင်း ခြင်း၊ အစား အစာ စားသောက်ခြင်း၊ အရေပြား ထိတွေ့ခြင်းမှ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေမှုများ အပြင် ရေအရင်း အမြစ် နှင့် ရေနေသတ္တဝါ ကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့ ညစ်ညမ်းမှုပျံ့နှ့ံ့ခြင်း များကို ဖော်ထုတ် ပေးပါ သည်။ ထို့အပြင် အထူးကွန်ပျူတာ ပုံစံငယ်များကို အသုံးပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံ ညွှန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ကြိုတင်စနစ်ဖြင့် ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်ပွားနိုင် ခြေများသော(Point of Exposure POE) ပမာဏ ကို ဖော်ထုတ် ပေးနိုင်သလို နောက်ပြန်သွားသော စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး မြေ၊ ရေ နှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာ ရေးအတွက်သင့် လျော်သော ညစ်ညမ်းမှု စံချိန် စံနှုန်း ထက် POEပမာဏများပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ် နေသော အဓိက မြေနေရာ၏ အဆင့် (SSTLs)၏ အရင်းအမြစ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း အသုံး ပြုပါသည်။

ပုံစံငယ်များသည် နိယာမ နိယာမ ပြောင်းလဲမှု ရှုပ်ထွေးနိုင်သည့် အတွက် မိမိရွေးချယ်ထား သော ပုံစံ ငယ်သည် တွက်ချက်ထားသည့် အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာ အလွန် ရှုပ်ထွေးသော hydrogeological စနစ် တစ်ခုကို တွက်ချက်မည် ဆိုပါက အဆင့်များ စွာ ပါဝင် ဖွဲ့စည်း ထားသော (Multied Layered Model) ပုံစံငယ်ကို အသုံးပြုရပါသည်။ သို့မှသာ ညစ်ညမ်း မှု သယ် ဆောင် စိမ့်ဝင်မှု အနေအထားဖြစ်စဉ်၏ ထင်ရှားကွဲပြားသော hydrogeological စနစ် တစ်ခုကို တွက်ချက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပုံစံငယ်များ လုပ်ဆောင်မှုတွင် သိ သာထင်ရှားသော ဖြစ်နိုင်ခြေ ပါဝင်မှု ကို တွက်ထုတ်ရာတွင် Stochostic Probabilities Modelling Tools သည် အလွန်အသုံး ဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တွက်ချက်ထားမှု ရလဒ်များကို ထုတ်ပေးရာ တွင်လည်း ခိုင်မာပြီး ဖြစ်နိုင် ခြေများ သော ရ လဒ်များကို သာ ထုတ်ပေးပါသည်။

QRA modeling ကို အသုံးပြုပြီး အန္တရာယ်သက်ရောက်မှု စီမံခန့်ခွဲ့ခြင်းပြုလုပ် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ ငွေကို မလိုအပ်ပဲ သုံးစွဲသည့်၊ လိုတာထက်ပို သုံးသည့် အဖြစ်မျိုး မှ ရှောင်ကွင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တပြိုင်ထဲတွင် QRA modeling သည် value-engineering လုပ်ငန်းစဉ်အ တွက် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ SLP အနေဖြင့် တွက်ချက် လေ့လာမှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် အလားလာ ရှိသည်များကို တွေ့ရှိမှု QRA ပုံစံငယ် လုပ်ငန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်များ၏ ကျွမ်း ကျင်မှုများထဲတွင် လူသားများ၏ ကျန်းမာရေး   အတွက် QRA ပုံစံငယ်လုပ်ငန်း များကို အသေးစိတ် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် မြေအောက်ရေ၊ မြေပေါ်ရေနှင့် သက်ရှိပ တ်ဝန်းကျင် အပင် နှင့် သတ္တဝါတို့ အတွက်လည်း ပါဝင်ပါ သည်။ ကျွန်တော်များ၏ ဒေသခံ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍာတွင် စိန်ခေါ်မှုအများဆုံးလုပ်ငန်းများအတွက် ပုံစံငယ်များ စွာကို အကောင်အ ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတ ကာ အတွက်လည်း ရေးသားဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Phase 3 Environmental Site Remediation (Phase 3 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဒေသတစ်ခွင်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်း)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ် လူသားများအပေါ် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သော အောက်ပါသက်ဆိုင်ရာ ဒေသအမျိုးအစားများ အတွက် QRA ပုံစံငယ်များမှာ ညစ်ညမ်းမှုကို လေ့လာရန် ရေးဆွဲ ထားသော ပုံစံငယ်များဖြစ်ပြီး Phase 3 ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်း မြေနှင့်ရေကို ရွေ့ပြောင်းဖယ်ရှားပေး ခြင်းဖြင့် လူထုကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်တော့သည်အထိ မြေဆီလွှာနှင့် မြေအောက်ရေ ရောဂါကင်းရှင်းအောင်လုပ်ဆောင် ခြင်းမှာ ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း Phase 3 ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ တွင် Remediation Options Appraisals ကို ညစ်ညမ်းသော မြေနေရာ အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးသော ပြန်လည်ပြုပြင် မှုနည်းလမ်းများ ရှာဖွေရာတွင် အသုံး ပြုပါသည်။ ထိုသို့နည်း စနစ်များ အသုံးပြု အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ညစ်ညမ်းသော မြေနေရာ အတွက် Remediation Action Plan (RAP) ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အထူးတင်ဒါချခြင်း နည်းစဉ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော အသေးစိတ် Remediation Design ဆွဲပေးခြင်းတို့ အတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုပါသည်။

ကျွန်တော်များ၏ ဝန်ထမ်းများသည် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း နှင့် အလွန်ရှု ပ်ထွေးပြီး စိန်ခေါ်မှု များသော မြေ နှင့် မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းမှု ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း စီမံကိန်းများကို ကမ္ဘောနှင့်ချီ အဆင်ပြေအောင် မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ညစ်ညမ်းမြေ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် ဒီဇိုင် းထုတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် အဆင့်တိုင်း၏ မှတ်တမ်းများမှ ဓာတုေဒေ စမ်းသင်ချက် ရလဒ် နှင့် ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံပါဝင်သော Phase 3 Remediation Validation Report ကိုထုတ်ပေးပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းများသည် ကျယ်ပြန့်နက်နဲသော ညစ်ညမ်း မြေနေရာ ပြု ပြင်ခြင်းကို သမာရိုးကျ အင်ဂျင်နီယာ အတွေးအခေါ် အတွက်အ ချက်ပါဝင်သော နည်းပညာ များကို အသုံး ပြုခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိရုံ သာမက ဇီဝနည်းအရ ညစ်ညမ်း မြေနေရာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ မြေဆေး ကြောခြင်း နှင့် ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း နည်းဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း အထူးအဆင့် ပါဝင်သော နည်းလမ်းများကို အသုံး ချခြင်းတွင်ပါ အတွေ့အကြုံ ရှိသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုမျှမက SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ဝန်ထမ်းများသည် Phase 3 Environmental Remediation ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာတွင် အကောင်းဆုံး ကျွမ်းကျင် အတွေ့အ ကြုံရှိရုံမက အာဆီယံ ဒေသတွင်းမှ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကြသော ဓာတု ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ အကြီးစား စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ရေနံနှင့် သဘာ၀ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု၊ မြို့ပြဖွံဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အတွက် လုပ်ငန်းရှ င် လိုအပ်သော ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် အကြံပေး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများ၏ စီမံကိန်းမူ ကြမ်းများကို တောင်းခံပါက ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်းခံလေ့လာနိုင်ပါသည်။

အဓိက ဝန်ဆောင်မှုများ

 • Phase 2 Environmental Site Assessments (ASTM E1903-11)
 • Soil and Groundwater Contamination Surveys
 • Site Investigation Design, Supervision and Reporting
 • Field Monitoring and Sampling
 • Preparation of Contract Specification and Health and Safety Plan
 • Environmental Risk Assessment Modelling
 • Derivation of Tier 2 Site Specific Contaminant Screening Levels
 • Derivation of Site-Specific Remedial Targets
 • Remediation Options Appraisals
 • Remediation Action Plans
 • Remedial Works Design & Specification
 • In and Ex-situ Remediation Solutions
 • Works Supervision and Quality Assurance
 • Remediation Validation Reporting
 • Robust QA/QC Procedures

စီမံကိန်းကြီးများ