စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လေးစားလိုက်နာအသုံးချခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

Environmental, Health & Safety (EHS) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာအ ကဲဖြတ်စစ် ဆေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၊ တိုးတက်ကောင် းမွန် အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ရေးကိစ္စရပ်များအတွက် အဓိက အခန်းမှ ပါဝင်သည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေလိုအပ်မှုများနှင့် EHS စီစစ်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို EHS အကဲဖြတ်စီ စစ်ရေး အဖွဲ့သို့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အတူညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် မညီညွှတ် ခြင်းများ တွေ့ရှိလျှင်လည်း ပြုပြင်ပေးဖို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ အနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့သို့ တင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ တွင် EHS စီစစ်ခြင်း၏ ကျင့်သုံးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို database ဖြင့်ထားရှိသဖြင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသည် ကျွန်တော်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဒေသအားလုံးတွင် လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် လုပ်ငန်း၏ သဘောတရားများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် EHS နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းသို့ ကြိုတင်လုပ်ငန်း စစ်ဆေး ရေးအ တွက် ပေးပို့နိုင်ပြီး လက်တွေ့ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များ အတွက်လည်း လွယ်ကူ စေပါ သည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် EHS အကဲဖြတ်စိ စစ်ရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးချက်များ ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ တွင် EHS စီစစ်ခြင်း၏ ကျင့်သုံးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို database ဖြင့်ထားရှိ သဖြင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသည် ကျွန်တော်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဒေသအားလုံးတွင် လုပ်ငန်းပ မာဏနှင့် လုပ်ငန်း၏ သဘောတရားများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။

ပုံမှန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် တောင်းယူထားသည့် EHS ၏သုံးသပ်ချက်၊ အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လူတွေ့မေးမြန်းထားသည့် လုပ်ငန် းဆောင်ရွက်ချက် အချို့၊ ပင်မစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက် အသေးစိတ်များ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်တော်များ၏ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာများသည် EHS အကဲဖြတ်စီစစ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မကိုက်ညီမှုများနှင့် ချို့ယွင်းမှုဇစ်မြစ်ကို ခွဲခြားပြသထား ပါသည်။ ယင်းတို့သည် ဘေးအန္တရာယ်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ လမ်းကြောင်း မှန်အ တိုင်း ဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခွဲဝေ သုံးစွဲရာတွင်လည်းကောင်း အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဒေသအတွင်း လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူဘက်မှပေးသည့် EHS အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

ကျွန်တော်များ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း ရှင်းကြောင်း စီစ စ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့တွင် အရေးပေါ်ဒဏ်ရာ အနာတရဖြစ်သည့် ဒေသများသို့ သွားရောက် ကုသပေးသည့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ EHS အကဲဖြတ်စီစစ်သူများကလည်း ဌာနေလုပ်ငန်း ခွင်များအား အကောင်းဆုံး ပါဝင်အကူအညီပေးကြပါသည်။ အဆိုပါ EHS Legal Registers ကို လက်ရှိဆောက်လုပ် အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် EHS စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအတိုင်း ဝန် ဆောင်မှုကိုလည်း ပုံမှန် စီစစ်ပေးပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် EHS မူအတိုင်း အဆင့်မီ ဆောင်ရွက်သည့် စစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့၏ စံများထားရှိပါသည်။ယင်းမူအတိုင်း အာရှတစ်ခွင်လုံးရှိ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အကဲဖြတ် စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးထားသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ လက်ဝယ်ထားရှိပါသည်။ ယင်းတို့အထဲတွင် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများပါဝင်ပါသည်။ SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် အာဆီယံနိုင်ငံများသာမက နိုင်ငံတကာသို့ပါ EHS စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်းဆုံး နည်းများဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ကျွန်တော်များ၏ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာများသည် EHS အကဲဖြတ်စီစစ်ရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် မကိုက်ညီမှုများနှင့် ချို့ယွင်းမှု ဇစ်မြစ်ကိုခွဲခြား ပြသထားပါသည်။

ကျွန်တော်များ၏ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာများသည် EHS အကဲဖြတ်စီစစ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မကိုက်ညီမှုများနှင့် ချို့ယွင်းမှု ဇစ်မြစ်ကိုခွဲခြားပြသထားပါသည်။

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ နှင့်အလုပ်လုပ်နေသော လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများကို စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက် ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘောဒီယား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ တို့သည် ကျွန်တော်များ၏ အမြဲတမ်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပါတနာ နိုင်ငံများ ဖြစ်ပါသည်။

အဓိကဝန်ဆောင်မှုများ

  • Environmental, Health and Safety Compliance Audits
  • Preparation of bespoke EHS Legal Registers
  • Country-specific Audit Protocols
  • ASEAN wide EHS Regulatory Database

စီမံကိန်းကြီးများ